زنان پارسی زبان آلبرتا

پرسوآ جامعه زنان فارسی زبان آلبرتا است. جامعه زنان فارسی زبان آلبرتا در واقع سازمان غیرانتفاعی فعال و فراگیری است که با بکارگیری فرهنگ و ارزش های مشترک سعی دارد تا طیف وسیعی از منابع و خدمات در راستای توانمندسازی زنان فراهم نمایید. خدمات و منابع این سازمان در قالب دسترسی به منابع مفید و طرفداری از استحقاق حقوق زنان، زنان فارسی زبان آلبرتاست. زنان فارسی زبان آلبرتا بر این است تا دانش جمعی، مشارکت در جامعه، و دسترسی موثر به منابع کافی را گسترش دهد.

PerSWA

چرا انجمن زنان فارسی زبان آلبرتا ؟

در این دنیای مدرن که زن ها نقش های متعددی را در خانواده ایفا می کنند، اضافه شدن مهاجرت بر آن نقش ها، فشاری مضاعف بر آنها تحمیل کرده و آنها را آسیب پذیر می سازد. مهاجرت ممکن است منجر به وابستگی و عدم امنیت مالی شود. در برخی موارد، آشنا نبودن به زبان موجب انزوا و عدم آگاهی از منابع محله ای می شود. در برخی موارد این موجب افزایش مشکلات سلامت روان گردیده و ضروری است که مورد بررسی قرار گیرد. هدف انجمن زنان فارسی زبان آلبرتا فراهم آوری اطلاعات و برنامه های ضروری به زبان فارسی برای زنان فارسی زبان آلبرتا است تا شکاف موجود را بپوشاند.

طبق گزارش منتشر شده توسط انجمن زنان مهاجر مرکز آلبرتا، نرخ بالای خشونت خانگی زندگی زنان مهاجر را در سرتاسر منطقه تحت قزار دهد.

CIAWA

سلامت روان زنان مهاجر یک موضوع سیاست بهداشت عمومی است. مادران مهاجر جدید ممکن است پس از زایمان آسیب پذیر تر شوند چرا که انزوای فرهنگی و اجتماعی، عوامل اجتماعی -اقتصادی ، تقش های جنسیتی، و موانع زبانی که میتواند بر تجربیات بعد از زایمان تاپیر میگذارد.

Joyce O’Mahony

#PerSWA
FA