مشارکت

راه های زیادی برای مشارکت و خدمت به جامعه از طریق پرآسو وجود دارد. شما می توانید در رویدادها و ورکشاپ های پیش رو به ما محلق شوید و به عنوان داوطلب در یکی از برنامه های ما زمان بگذارید و برای حمایت از کارهای ما، ما را حمابت مالی کنید.

PerSWA

Volunteer

با داوطلب شدن در پرآسو و گذراندن زمان تان به عنوان داوطلب، می توانید تجربه بسیار ارزشمندی بدست آوید و همین طور جامعه زنان فارسی زبان آلبرتا را حمایت نمایید.

شما می توانید ما را در دستیابی به هدف مان که تشویق و سازگاری جامعه زنان فارسی زبان آلبرتا و خانواده هایشان در اجتماع است، با داوطلب شدن در یکی از این نقش ها همراهی کنید. 

Advisory Board Member (volunteer position)

Location: Alberta, Canada (Remote participation available)

About PerSWA:

PerSWA is a proactive, inclusive non-profit organization dedicated to empowering Persian-speaking women in Alberta. Our mission is to provide a broad array of support and services, connect women to valuable resources, and advocate for women’s rights and entitlements. We are committed to promoting knowledge sharing, community involvement, and effective access to adequate resources.

 

Position Overview:

We are seeking passionate and dedicated individuals to join our Advisory Board. Advisory Board Members will play a vital role in guiding PerSWA’s mission, providing expertise, and helping shape our strategies and programs to better serve our community.

 

Key Responsibilities:

– Act as ambassadors for PerSWA’s mission and values.

– Provide strategic guidance and expertise in areas related to our mission.

– Attend advisory board meetings (in-person or virtual) on a regular basis.

– Offer insights and advice on program development, fundraising, community engagement, and other relevant areas.

– Assist in connecting PerSWA to valuable resources and networks.

– Advocate for the rights and empowerment of Persian-speaking women in Alberta.

– Support PerSWA’s initiatives and events.

 

Qualifications:

– Passion for the empowerment of Persian-speaking women and alignment with PerSWA’s mission.

– Expertise in one or more relevant areas such as women’s empowerment, advocacy, community engagement, fundraising, marketing, legal affairs, program development, or others.

– Strong communication and collaboration skills.

– Ability to commit to regular advisory board meetings and related responsibilities.

– Demonstrated commitment to diversity and inclusion.

 

Term and Volunteer Position:

This is a volunteer position with a one-year term. Advisory board members will serve for a one-year period, with the option to renew their term if they choose to do so. PerSWA greatly values the contributions of our volunteer advisors in helping us fulfill our mission.

 

Time Commitment:

This volunteer position requires a time commitment of approximately 5 hours per month. This includes attendance at advisory board meetings and participation in PerSWA events and initiatives.

Location and Meeting Format:

Advisory board meetings may be held in-person in Calgary or virtually, depending on individual preferences and availability.

 

How to Apply:

If you are passionate about supporting Persian-speaking women and believe in the mission of PerSWA, please send your resume along with a cover letter detailing your interest and relevant qualifications to info@perswa.org.

Application Deadline: September 30, 2023

PerSWA is an equal opportunity organization. We encourage applications from individuals of all backgrounds and experiences.

Join us in making a difference in the lives of Persian-speaking women in Alberta!

FA