حقوق خود را به عنوان یک زن بدانید

پرسوآ، ارزش خانواده در ایجاد حمایت، تشویق، عشق و محبت، احترام و همدلی را به رسمیت می شناسد. در این باره، اعتقاد داریم یادگیری مهمترین حقوق شما یعنی حقوق زنان در کانادا و جامعه کانادایی، شما را قادر می سازد تا نقشی مثبت و سازنده در خانواده هایتان و جامعه هایتان ایفا کنید. پرسوآ، اطلاعات سازنده به زبان فارسی در زمینه قوانین و حقوق زنان در کانادا، خشونت خانوادگی، خشونت رابطه، حقوق و استانداردهای کارگران، قلدری و زورگویی، آزار و اذیت، امنیت اقتصادی، موانع محل کار، مراقبت و حمایت از کودکان ارائه می دهد.

Community Recourses and Information

Coming soon

PerSWA
FA